Privacybeleid

Ingangsdatum: January 17, 2019

REPORT VIEWER LIMITED ("ons", "wij" of "onze") beheert de The Report Viewer
mobiele App ("hierna genoemd Dienst").

Deze pagina bevat informatie over ons beleid met betrekking tot de
verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van uw persoonsgegevens wanneer
u onze Dienst gebruikt en de keuzes die u hebt met betrekking tot die
gegevens.

Wij gebruiken uw gegevens om de Dienst te leveren en te verbeteren. Wanneer u
de Dienst gebruikt, gaat u akkoord met de verzameling en het gebruik van
informatie in overeenstemming met dit beleid. Tenzij anders bepaald in dit
Privacybeleid heeft de terminologie die wordt gebruikt in dit Privacybeleid
dezelfde betekenis als in onze Algemene voorwaarden.

Definities
----------

* Dienst

Onder dienst verstaan wij de The Report Viewer mobiele App beheerd door
REPORT VIEWER LIMITED

* Gebruiksgegevens

Onder gebruiksgegevens verstaan wij automatisch verzamelde gegevens die
worden gegenereerd door het gebruik van de Dienst of van de infrastructuur
van de Dienst zelf (bijvoorbeeld, de duur van het bezoek aan een pagina).

* Gebruiksgegevens

Onder gebruiksgegevens verstaan wij automatisch verzamelde gegevens die
worden gegenereerd door het gebruik van de Dienst of van de infrastructuur
van de Dienst zelf (bijvoorbeeld, de duur van het bezoek aan een pagina).

* Cookies

Cookies zijn informatiebestandjes die worden opgeslagen op uw apparaat
(computer of mobiele apparaat).

* Gegevensbeheerder

Onder gegevensbeheerder verstaan wij de natuurlijke of rechtspersoon die
(alleen, gezamenlijk of gemeenschappelijk met andere personen) de
doeleinden bepaalt waarvoor en de wijze waarop persoonsgegevens worden of
zullen worden verwerkt.

In het kader van dit Privacybeleid zijn wij een Gegevensbeheerder van uw
Persoonsgegevens.

* Gegevensverwerkers (of Dienstverleners)

Onder Gegevensverwerkers (of Dienstverleners) verstaan wij elke
natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens verwerkt in naam van de
Gegevensverwerker.

Wij kunnen de diensten gebruiken van verschillende Dienstverleners om uw
gegevens efficiënter te kunnen verwerken.

* Betrokkene (of Gebruiker)

De Betrokkene is elke levende persoon die gebruik maakt van onze Dienst en
die het onderwerp is van Persoonsgegevens.

Gegevensverzameling en gebruik
------------------------------

Wij verzamelen verschillende soorten gegevens voor uiteenlopende doeleinden om
onze Dienst aan u te kunnen leveren en om hem te verbeteren.

Soorten gegevens die worden verzameld
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Persoonsgegevens
****************

Wanneer u onze Dienst gebruikt, kunnen wij u vragen ons bepaalde persoonlijk
identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact
op te nemen met u of om u te identificeren ("Persoonsgegevens"). Deze
persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten maar is niet beperkt tot:

* E-mailadres
* Cookies en Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens
****************

Wanneer u toegang krijgt tot de Dienst met of via een mobiele apparaat kunnen
wij bepaalde gegevens automatisch verzamelen, inclusief, maar niet beperkt
tot, het mobiele apparaat dat u gebruikt, de unieke ID van uw mobiele
apparaat, het IP-adres van uw mobiele apparaat, uw mobiel besturingssysteem,
de mobiele internetbrowser die u gebruikt, de unieke apparaat-ID en andere
diagnostische gegevens ("Gebruiksgegevens").

Tracking & cookiegegevens
**************

Wij gebruiken cookies en soortgelijke volgtechnologieën om de activiteit op
onze Dienst te volgen en we bewaren bepaalde informatie.

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die een anonieme
unieke ID kunnen bevatten. Cookies worden van een website verzonden naar uw
browser en opgeslagen op uw apparaat. Er worden ook andere volgtechnologieën
gebruikt zoals beacons, tags en scripts om gegevens te verzamelen en te volgen
en om onze Dienst te verbeteren en te analyseren.

U kunt uw browser instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven
wanneer een cookie wordt verzonden. Maar als u geen cookies aanvaardt, kunt u
mogelijk niet alle functies van onze Dienst gebruiken.

Voorbeelden van cookies die wij gebruiken:

* Sessiecookies. Wij gebruiken Sessiecookies om onze Dienst te beheren.
* Voorkeurcookies. Wij gebruiken Voorkeurcookies om uw voorkeuren en
uiteenlopende instellingen bij te houden.
* Veiligheidscookies. Wij gebruiken Veiligheidscookies voor
veiligheidsdoeleinden.

Gebruik van gegevens
--------------------

REPORT VIEWER LIMITED gebruikt de verzamelde gegevens voor uiteenlopende
doeleinden:

* Om onze Dienst te leveren en te onderhouden
* Om u wijzigingen in onze Dienst te melden
* Om u de mogelijkheid te bieden om, indien gewenst, deel te nemen aan de
interactieve functies van onze Dienst
* Om onze klanten steun te verlenen
* Om analyse- of waardevolle gegevens te verzamelen die we kunnen toepassen
om onze Dienst te verbeteren
* Om toezicht te houden op het gebruik van onze Dienst
* Om technische problemen te detecteren, te voorkomen en te behandelen

Juridische basis voor de verwerking van Persoonsgegevens onder de Algemene
verordening persoonsgegevens (AVG)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Als u inwoner bent van de Europese Economische Ruimte (EER) hangt de
juridische basis van, REPORT VIEWER LIMITED voor de verzameling en het gebruik
van de persoonsgegevens zoals beschreven in dit Privacybeleid af van de
Persoonsgegevens die wij verzamelen en de specifieke context waarin wij ze
verzamelen.

REPORT VIEWER LIMITED kan uw Persoonsgegevens gebruiken omdat:

* Wij een contract moeten afsluiten met u
* U ons de toestemming hebt gegeven
* De verwerking in ons legitiem belang is en niet wordt opgeheven door uw
rechten
* Om betalingen te kunnen verwerken
* In naleving van de wet

Bewaren van gegevens
--------------------

REPORT VIEWER LIMITED bewaart uw Persoonsgegevens slechts zolang dit nodig is
voor de doeleinden vermeld in dit Privacybeleid. Wij bewaren en gebruiken uw
Persoonsgegevens in de mate dit noodzakelijk is om te voldoen aan onze
wettelijke verplichtingen (bijv. als we uw gegevens moeten bewaren in naleving
van de geldende wetgeving), om geschillen op te lossen en om onze wettelijke
overeenkomsten en beleid toe te passen.

REPORT VIEWER LIMITED bewaart uw Gebruiksgegevens ook voor interne analytische
doeleinden. Gebruiksgegevens worden gewoonlijk voor een kortere periode
bewaard, tenzij deze gegevens worden gebruikt om de veiligheid te versterken
of de werking van onze Dienst te verbeteren, of indien wij wettelijk verplicht
zijn deze gegevens gedurende een langere periode te bewaren.

Overdracht van gegevens
-----------------------

Uw gegevens, inclusief Persoonsgegevens, kunnen worden overgedragen naar - en
bewaard op - computers die zich buiten het rechtsgebied van uw provincie, land
of een andere overheidsinstantie bevinden waar de wetgeving inzake
gegevensbescherming kan verschillen van de wetgeving in uw rechtsgebied.

Let erop dat, als u zich buiten United States bevindt en u ons gegevens
verstrekt, wij deze gegevens, inclusief Persoonsgegevens, overdragen naar
United States en ze daar verwerken.

Uw instemming met dit Privacybeleid gevolgd door uw indiening van dergelijke
gegevens geven aan dat u akkoord gaat met die overdracht.

REPORT VIEWER LIMITED zal alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen ondernemen
om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit
Privacybeleid worden behandeld en dat uw Persoonsgegevens nooit worden
overgedragen aan een organisatie of een land als er geen gepaste controles
zijn ingesteld, inclusief de veiligheid van uw gegevens en andere
persoonsgegevens.

Openbaarmaking van gegevens
---------------------------

Zakelijke transactie
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Als REPORT VIEWER LIMITED betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van
activa kunnen uw Persoonsgegevens worden overgedragen. Wij zullen u op de
hoogte brengen vóór uw Persoonsgegevens worden overgedragen en het voorwerp
worden van een ander Privacybeleid.

Wettelijke vereisten
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

REPORT VIEWER LIMITED kan uw Persoonsgegevens openbaar maken als het te goeder
trouw de mening is toegedaan dat een dergelijke handeling noodzakelijk is:

* Om te voldoen aan een wettelijke verplichting
* Om de rechten en eigendom van REPORT VIEWER LIMITED te beschermen en te
verdedigen
* Om mogelijke misstanden te voorkomen of te onderzoeken in verband met de
Dienst
* Om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de Dienst of het publiek
te beschermen
* Als bescherming tegen juridische aansprakelijkheid

Veiligheid van gegevens
-----------------------

De veiligheid van uw gegevens is belangrijk voor ons, maar vergeet niet dat
geen enkele methode van verzending via het internet of elektronische methode
van opslag 100% veilig is. Hoewel wij ernaar streven commercieel aanvaardbare
middelen toe te passen om uw Persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij de
absolute veiligheid niet waarborgen.

"Do Not Track" signalen
-----------------------

Wij bieden geen ondersteuning van "Do Not Track" ("DNT"). "Do Not Track" is
een voorkeur die u kunt instellen in uw internetbrowser om aan websites mee te
delen dat u niet wenst te worden gevolgd.

U kunt "Do Not Track" in- of uitschakelen door naar de Voorkeuren of
Instellingen pagina te gaan van uw internetbrowser.

Uw rechten inzake gegevensbescherming onder de Algemene verordening
persoonsgegevens (AVG)
------------------------------------------------------------------------------------------

Als u inwoner bent van de Europese Economische Ruimte (EER) hebt u bepaalde
rechten op het gebied van gegevensbescherming. REPORT VIEWER LIMITED streeft
er naar redelijke maatregelen te nemen om u de mogelijkheid te bieden het
gebruik van uw Persoonsgegevens te corrigeren, te wijzigen, te verwijderen of
te beperken.

Als u wilt weten welke Persoonsgegevens wij van u bezitten en als u wenst te
worden verwijderd uit onze systemen kunt u contact opnemen met ons.

In bepaalde omstandigheden hebt u de volgende rechten op het gebied van
gegevensbescherming:

* Het recht van toegang, bijwerking of verwijdering van de informatie die
wij van u bezitten. Waar mogelijk hebt u toegang tot uw Persoonsgegevens
en kunt u ze bijwerken of de verwijdering rechtstreeks in uw
accountinstellingen aanvragen. Als u deze acties niet zelf kunt uitvoeren,
kunt u contact opnemen met ons om u te helpen.

* Het recht op correctie. U hebt het recht uw informatie te laten corrigeren
als die informatie onnauwkeurig of onvolledig is.

* Het recht om bezwaar te maken. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen
de verwerking van uw Persoonsgegevens.

* Het recht op beperking. U hebt het recht te vragen dat wij de verwerking
van uw Persoonsgegevens beperken.

* Het recht op gegevensportabiliteit. U hebt het recht een kopie te
ontvangen van de informatie die wij van u bezitten in een gestructureerd,
machinaal leesbaar en algemeen gebruikt formaat.

* Het recht uw toestemming in te trekken. U hebt ook het recht uw
toestemming op elk moment in te trekken waar REPORT VIEWER LIMITED uw
persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming.

Denk eraan dat wij u kunnen vragen uw identiteit te verifiëren voor wij ingaan
op dergelijke aanvragen.

U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
met betrekking tot onze verzameling en gebruik van uw Persoonsgegevens. Voor
meer informatie kunt u contact opnemen met uw lokale Autoriteit
Persoonsgegevens in de Europese Economische Ruimte (EER).

Dienstverleners
---------------

Wij kunnen externe bedrijven en personen aanstellen om onze Dienst
("Dienstverleners") te vereenvoudigen, om de Dienst te leveren in onze naam,
om diensten uit te voeren in het kader van onze Dienst of om ons te helpen bij
de analyse van hoe onze Dienst wordt gebruikt.

Deze externe partijen hebben enkel toegang tot uw Persoonsgegevens om deze
taken uit te voeren in onze naam en zij mogen deze niet openbaar maken aan
anderen of ze gebruiken voor andere doeleinden.

Betalingen
~~~~~~~~~~

Wij kunnen betaalde producten en/of diensten leveren in het kader van de
Dienst. In dat geval gebruiken wij externe diensten voor de verwerking van
deze betalingen (bijv. betalingsverwerkers).

Wij zullen de informatie van uw creditkaart niet bewaren of verzamelen. Die
informatie wordt rechtstreeks aan onze externe betalingsverwerkers verstrekt
en hun gebruik van uw persoonsgegevens wordt beheerd door hun Privacybeleid.
Deze betalingsverwerkers houden zich aan de normen van PCI-DSS zoals beheerd
door de PCI Security Standards Council, een gemeenschappelijk initiatief van
merken zoals Visa, MasterCard, American Express en Discover. De PCI-DSS
vereisten helpen om de veilige behandeling van uw betalingsgegevens te
verzekeren.

De betalingsverwerkers met wie wij samenwerken zijn:

* Microsoft Store Payments

Hun Privacybeleid is beschikbaar op
<https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement>

Links naar andere sites
-----------------------

Onze Dienst kan links bevatten naar andere sites die niet door ons worden
beheerd. Als u klikt op een link van een externe partij wordt u naar de site
van die externe partij gebracht. Wij raden u sterk aan het Privacybeleid te
verifiëren van elke site die u bezoekt.

Wij hebben geen controle over en aanvaarden geen aansprakelijkheid met
betrekking tot de inhoud, het privacybeleid of de privacypraktijken van de
sites of diensten van een externe partij.

Privacy van kinderen
--------------------

Onze dienst richt zich niet op personen die jonger zijn dan 18 ("Kinderen").

Wij verzamelen nooit bewust persoonlijk identificeerbare informatie van iemand
die jonger is dan 18 jaar oud. Als u een ouder of voogd bent en u stelt vast
dat uw kind ons persoonsgegevens heeft geleverd, vragen wij u contact op te
nemen met ons. Als u vaststelt dat wij persoonsgegevens hebben verzameld van
kinderen zonder de verificatie van ouderlijk toezicht zullen wij de nodige
stappen ondernemen om die informatie te verwijderen van onze servers.

Wijzigingen aan dit Privacybeleid
---------------------------------

Wij kunnen ons Privacybeleid op gezette tijden bijwerken. Wij zullen u op de
hoogte brengen van eventuele wijzigingen door het nieuwe Privacybeleid te
publiceren op deze pagina.

Wij zullen u op de hoogte brengen via e-mail en/of een duidelijke melding op
onze Dienst voor de wijzigingen van kracht gaan en wij zullen de
"aanvangsdatum" bijwerken die vermeld staat bovenaan in dit Privacybeleid.

Wij raden u aan dit Privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele
wijzigingen. Wijzigingen aan dit Privacybeleid gaan van kracht op het moment
dat ze worden gepubliceerd op deze pagina.

Contact opnemen
---------------

Als u vragen hebt over dit Privacybeleid kunt u contact opnemen met ons:
<https://www.thereportviewer.com/contact/contact-us>